МАСЛА ЗА ПРЕКИНУВАЧИ (ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗОЛАЦИОНИ МАСЛА)

 

 

Главната функција на маслата во прекинувачот е да го изгасат електричниот лак. Некои постари стандарди ги изедначуваат овие масла со трансформаторските масла но со трета промена на IEC 60296 во 2003 овие масла се поинаку опишани и специфрицирани се барања воглавно во поглед на вискозноста.

NYNAS има посебно развиен производ токму за оваа намена по сите важечки стандарди Nyswitcho 3X .

 

 

NYSWITCHO 3X проспект

 

 

NYSWITCHO 3X информации за безбедност.

 

Карактеристиките на трансформаторските масла во најголема мера зависат од базното масло, и процесот на рафинирање. Притоа маслата треба да бидат безбедни за употреба(од аспект на екологија и човеково здравје )

Базно масло -како основа на трансформаторското масло

Со децении NYNAS користи посебно избрана сурова нафта која одговара на палетата на производи.Токму од оваа "посебна "нафта со посебна постапка на рафинирање се добива базното масло кое се користи за производство на електрични изолациони масла. Важна разлика е што базното масло и неговата подоцнежна обработка во трансформаторско масло се одвиваат на едно место. На овој начин се избегнува било какво контаминирање на базното масло.

 

Рафинирање

Постапката на рафинирање и хидрогенизација се одвива во NYNASHAM .Од неа произлегува широка палета на исклиучително чисти и стабилни минерални базни масла без силиконски додатоци кои подоцна се инхибираат. NYNAS непрестано инвестира во развој, истражување и подобрување на овој процес. Тоа го прави најдобриот производител на трансформаторски масла. Електричното изолационо масло кое има најдобри и најстабилни карактеристики во светот се произведува токму во оваа рафинерија.

Безбедност, екологија

NYNAS маслата се високо рафинирани и ги исполнуваат EU критериумите за неканцерогени масла. Сите NYNAS производи се регистрирани во REACH- Регулатива на Европската комисија која се однесува на безбедност на хемиски супстанции.

Факти за NYNAS во поглед на трансформаторски масла

Одсекогаш NYNAS маслата биле еколошки безбедни и безбедни по човековото здравје. Ова го прави NYNAS повеќе од 50години прв избор на производителите на трансформатори и корисниците на опрема во поглед на електрични изолациони масла .

 

 

 

Линк NYNAS Insulation oils