ФАКТОР НА ДИЕЛЕКТРИЧНИ ЗАГУБИ

 

ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ФАКТОР НА ДИЕЛЕКТРИЧНИ ЗАГУБИ

 

 

Систем за испитување tg delta на кабли. Евалуација на процесот на стареење

и квантифицирање на навлезена вода во изолацијата. Системот може да се користи како самостоен систем со преносен VLF sin тестер од SEBA KMT или со помош на интегрираниот VLF sin систем во мерна кола.

Проспект SEBA KMT tan delta

 

 

 

 

ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ФАКТОР НА ДИЕЛЕКТРИЧНИ ЗАГУБИ НА ГЕНЕРАТОРИ И ТРАНСФОРМАТОРИ И ОСТАНАТА ВН ОПРЕМА

Целосно автоматски 12kV Power factor / Tan Delta тестер на изолација на трансформатори , генератори, изолатори, прекинувачи, кабли, мотори, одводници пренапон и слично. Високопотиснување на сметњи, температурна корекција и

можност за испитување на tg delta на трафо масла со дополнителна ќелија.

Проспект

Линк Megger

 

 

 

 

 

 

 

 

Систем за анализа на изолација

- Dissipation Factor (tan δ) and Power Factor (cos φ)
- Short Circuit Impedance and Excitation Current
- Additional measuring capabilities like Capacitance, Quality
  Factor, Frequency, Voltage, Current, Power, Losses,
  Impedance, Inductance, Reactance, Spectrum Analyser,
  Digital Scope and Data Logger
- Turns ratio, voltage ratio, phase displacement
   (optional)
- Frequency response   (optional)

 

Проспект

Линк Tettex

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ ФАКТОР НА ДИЕЛЕКТРИЧНИ ЗАГУБИ НА ТРАФО МАСЛА

 

 

VZ 220 инструмент за испитување tg Delta на трансформаторски масла. По важечки IEC стандарди со и без ќелија за загревање. Можност за мерење онлине при обработка на масло со дополнителна сонда.

Проспект

Линк Micafluid