ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

ТЕСТЕРИ НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

Доброто заземјување е важно и за луѓето и опремата.Ја намалува опасноста при спој на маса, при евентуален удар на гром или индуциран напон и ја подобрува работата на поосетлива опрема како копјутери или комуникациска опрема. Со текот на време доброто заземјување може да се влоши - поради корозија, временски услови. Отпорноста на почвата исто така зависи од временските услови.

 

 

 

 

DET 4T2

 

 

2,4 или 4 терминална опрема за мерење на отпорност на заземјување, и отпорност на почва. Можност за мерење со клешти или стапчиња. Висока CAT ознака до 100V за поголема безбедност на операторот. Високо одвивање на шум,можност за мерење на струја на цурење и мерење отпорност до 200 кило оми.

MEGGER DET 4T2

Цени од :739

 

 

 

 

 

 

 

DET 14C/DET 24C

 

 

Оваа нова серија на тестери на заземјување има можност да индуцира тест струја

во колото за заземјување и да ја мери отпорноста на комплексни системи на заземјување без потреба да се дисконектира заземјувањето. Висока CAT IV ознака 600 V. Мерење отпорностод 0,05 до 1500 оми и струја на цурење према маса. Погодни за тестирање заштитни електроди за заштита од гром, заземјување на бандери и трансмисиони кули, трансформатори и слично.

MEGGER DET 14 C/ DET24C

Цени од :1195

 

 

 

 

 

 

DET 2/2

 

 

Високопрецизен тестер на заземјување со резолуција до 0,001 оми со автоматско бирање на опсег и одлично потиснување на сметњи погоден за работа и во најтешки средини со 0,5% точност. Опсег до 19 кило оми.

 

MEGGER DET2/2

 

 

 

DET 2/3

 

Megger® DET2/3 автоматски тестер на заземјување е робусен компактен и дизајниран за мерење на отпорност на заземјувањето и отпорност на почвата. Нуди широк спектар мерни методи. Висока резолуција од 1 mΩ, идеална за големи системи на заземјување

- Разновидни методи за тестирање - Висока точност при мерење заземјување и отпорност на почва - Батерии на полнење кои траат 24 ч. со можност за брзо повторно полнење - Робусен дизајн со IP 65 заштита - Автоматско бирање испитна фреквенција со филтер и високо струјни карактеристики - Можност за дијагноза - Акумулирање податоци - Екран во боја со нумерички и графички резултати MEGGER DET2/3

 

 

 

DET3TC

 

Дигитален тестер за 2 и 3 полно тестирање, со можност за тестирање на заземјување без диконекција. Мери напон на заземјување и струја на цурење до 20А. Висока CAT IV заштита и опсег на мерење отпор до 2000 оми.

 

MEGGER DET3TC

 

Цени од : 500

 

 

 

 

 

PETK

 

 

Професионален кит за тестирање на заземјување составен од кабли со моталки, боцки (за мерење на отпорност на почва ) и електроди - кој може да се користат со било кој Меггер-ов инструмент за испитување на заземјување.

 

MEGGER PETK

 

 

 

 

 

 

GTS 300

 

 

Тестер на мрежа на заземјување со високи струи и проверка на целовитост, конекции со пропуштање 300А АЦ струја низ мрежата на заземјување за одредено време низ референтно заземјување (обично трансформаторски неутрал) и заземјувањето кое се тестира. Падот на напонот и магнитудата и насоката на струјата се мониторирани за да ја верифицира добрата конекција со маса. Друга намена на уредот е за тестирање на проводници и стеги за заземјување.

MEGGER GTS 300

 

 

 

 

GEOLUX

 

 

Локатор на спој со земја во изолирани системи без заземјување. Сигналните и котролни кабелски системи кои се користат во железници болници, енергетски и индустриски објекти и кои се дизајнирани да бидат без потенцијал а се надгледуваат со индикација на спој со маса заради непрекината работа на целата мрежа која може да испадне поради само еден земјоспој. Со овој уред може да се лоцира местото на земјоспој. Уредот се спојува директно на линијата со спој на маса со напонско ниво до 660В и генерира нискофрекфентен сигнал кој може да се следи по трасата на кабелот се до бестото на грешка(земјоспој) . Уредт има мрежен филтер и може да се приклучи на живи кабли до 660 В без исклушување, одбивање на сметњи и локализација на земјоспој со прелазен отпор до 150 кило оми.

SEBA KMT GEOLUX