Опрема за испитување батерии

Генерално постојат два пристапи на испитувањето на батерии. Едниот се однесува на почести пилотски испитувања на импедансата на секоја ќелија поединечно. Ова е брзо испитување кое може да се направи и додека батеријата е во погон (без потреба да се исклучува) и на основа на импедансата на секоја поединечна ќелија но и на некои внатрешни струи кои можат да бидат одредени од страна на инструментот. Со ова мерење можете да добиете јасна претстава за постоење на слаби ќелии во батериската низа, да го пратите трендот и да идентификувате лоши ќелии во батериската низа уште пред тие да испаднат. Инструментите ги исполнуваат важечките ЕУ директиви за електромагнетна компатибилност, безбедност и ЛВД.

 

BITE2/2P

 

Megger Bite2 и 2P се инструменти развиени за брзо наоѓање на лоша ќелија онлајн

во никел кадиумски батериски низи до 7000 Ah. Инструментот работи со

пропуштање на струја низ целата батериска низа и мерење на АЦ ripple струја

( rms вредност на променливата струјата која протекува низ капацитивниот

објект) и тест струјата како и падот на напон на секоја ќелија. На основа на

овие измерени вредности инструментот ја пресметува вредноста на импедансата

на секоја ќелија поединечно по што дава точна идентификација на слабата

ќелија во батериската низа уште пред истата да испадне од функција без

потреба за долги тестови на длабинско празнење и без потреба батеријата

да ја исклучите од погон.

Проспект

 

 

 

 

 

BITE 3

 

Megger Bite3 е инструмент за брзо наоѓање на лоша ќелија онлајн во

оловни батериски низи до 2000 Ah (со киселина и гел). Инструментот

мери импеданса на секоја ќелија, внатрешен омски тест, напон на

ќелија, отпор на меѓуќелиската врска и ripple струја ( rms вредност

на променливата струја која протекува низ капацитивниот објект). Ова

е прв инструмент кој ја мери float current струјата помеѓу ќелиите и

хармоници од ripple струјата за што дава и спектрална анализа. На

оваа основа инструментот дава точна идентификација на слабата

ќелија во батериската низа уште пред истата да испадне од функција

без потреба за долги тестови на длабинско празнење и без потреба

батеријата да ја исклучите од погон.

Проспект

 

 

 

 

 

Придружна опрема за Bite инструменти за тестирање батерии - хидрометри

за мерење на густина на киселина, струјни трансформатори за појачување,

сонди и приклучоци, делови за калибрација и себепроверка, софтвер за

анализа и слично.

Проспект

 

 

 

 

 

 

Опрема за испитување батерии со длабоко празнење

Оваа опрема работи со методата на длабинско празнење. Можно е исклучување на батеријата од погон и во услови на реално оптеретување и следење на состојбата на батеријата низ неколку часовен тест со длабинско празнење - со можност за снимање на секоја ќелија поединечно со BVM. Инструментите ги исполнуваат важечките ЕУ директиви за електромагнетна компатибилност, безбедност и ЛВД

 

 

 

 

 

BVM

 

Megger BVM е автоматски уред за мерење на

напон на ќелија на сите типови индустриски

батерии за време на тест на капацитивност со

длабинско празнење. Поврзувањето е сериско

и едноставно на принцип на ланец до 120 единици.

Инструментот има голем напонски опсег, се

интегрира во софтверот кој работи со Торкел -

системите за длабинско празнење за прецизно и

стабилно прибирање на податоци за секоја ќелија

поединечно во процесот на длабинско празнење.

Проспект

 

 

 

 

 

 

TORKEL 840/860

 

 

Megger Torkel - 840 и 860 се системи за длабинско

празнење на индустриски батерии .

 

Torkel - 840 е наменет за батерии од 12 до 250В.

Врши празнење со струја до 110А, а доколку е потребна

поголема струја можат да се поврзат заедно повеќе Торкел единици или TXL

систем за дополнително оптеретување. Тестот може да се направи со

константа струја, константна моќност или константен

отпор или према преселектиран профил на оптоварување.

Со компјутеризираното ракување преку софтвер за ПЦ,

подесивите аларми и точки на прекинување на празнење,

Торкел 860 е наменет за корисници

со повеќе различни батериски системи кои имаат голема потреба

од преносливост.

 

 

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

TORKEL 820

 

 

Megger Torkel - 820 e систем за длабинско празнење

на батерии со примена во телеком индустријата 12 24

и 48 В.

 

Работи со празнење со струја до 135 А на 12 В батерии и 270 А на 24 и 48 волтни батерии, а доколку е потребна поголема струја може да се поврзат заедно повеќе Торкел единици или TXL систем за дополнително оптеретување. Тестот може да се направи со константа струја, константна моќност или константен отпор или према преселектиран профил на оптоварување. Комјутеризирано ракување преку софтвер

за ПЦ, подесиви аларми и точки на прекинување на празнење.

 

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

Опрема за испитување и локација на грешки на заземјување на батерии

 

 

 

 

Megger BGFT е инструмент за локација и идентификација на грешки

(капацитивна и резистивна магнитуда) кој испитува онлајн (без потреба

за trial-and-error процедури ) и има висока отпорност на сметњи за точни

резултати во индустриски услови. Инструментот работи автоматски и

испраќа низок сигнал кој не ја активира заштитата.

Проспект

Примена на инструментот

 

 

Опрема за испитување на отпорност на батериски низи

 

 

Megger DLRO 10 е инструмент за испитување на мали отпорности.

Делумно може да се користи и на индуктивни објекти (помали

трансформатори, мотори и генератори). Робустен инструмент во

високо заштитен и отпорен куфер.

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

Видео за робусноста и издржливоста на MEGGER уредите.

Квалитетот на употребените материјали овозможува долгогодишна доврелива употреба на инструментот во тешки индустриски услови и манипулација.

 

 

 

 

 

 

Избор на струја до 10 ампери за испитување на мали отпорности од 0,1 микро до 2000 оми. Седум опсега на отпорност и целосно автоматска операција. Голем штитлив дисплеј, предупредувања за лош контакт, напон на терминали и струја низ тест објект. Напојувањето е на батерии ие доволно лесен за да се прикачи преку вратот. Резултатот се добива за помалку од 3 секунди. Има ограничена излезна моќност на 0,2 вати.

 

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 амперски инструмент за испитување мали отпорности од 20 мили оми

и 2000 мили оми. 4 терминален метод на мерење за елиминирање на

отпорноста на тест каблите.

Проспект

 

 

 

 

 

Софтвер

 

 

Софтвер за менаџмент на податоци од анализа на батериски системи. Можна е анализа на трендот и менаџирање на резултатите од

посебни батериски системи. MS Acess база на податоци за менаџирање на податоците за батеријата како што се напони, импеданса, отпор на меѓуќелиска врска, ripple струја, густина на електролит, инфрацрвена

термографија и слично.

 

Проспект