НОВОСТИ

 

28.03.2019

 

ИНТАЈЛЕР ФИМАКО склучи договор со МЕПСО за инсталација на мониторинг систем на 4 трансформатори и поврзување во Скада

 

04.02.2019

ИНТАЈЛЕР ФИМАКО склучи договор со КОНЧАР КЕТ од Загреб и нивниот локален партенр СИМАКО НОВА за испорака на најсовремен систем за испитување на прекинувачи,со напредни опции како анализа на прв испад, мерење на статички и динамички отпори со 6 струи истовремено по 200А,

 

07.11.2018

 

ИНТАЈЛЕР ФИМАКО склучи рамковни договори со ЕВН Македонија за испорака на инструменти за заземјување за сите КЕЦ единици, испорака на тестери на изолација од 5кВ за сите КЕЦ Подружници, испорака на трасери на кабли за сите КЕТ подружници, испорака на инструменти за испитување на заземјување за сите КЕТ Подружници, испорака на инструмент за пробојност на трансформаторски Масла и обуки за истите.

 

20.05.2018

 

ИНТЈАЛЕР ФИМАКО Склучи договор со СИСКОН за испорака на мерна опрема по проект на реконструкција на трафостаница во МЕПСО за испорака на најсоврмеен систем за анализа на изолацијата во трансформатори MEGGER IDAX 300 кој мери влага во хартиената изолација на трансформаторите , тг делта на трансформатори, масло и изолатори и одредува критична температура за секој трансформатор. Дополнително сите овие мерења може да се прават и со висок напон до 2кВ со помош на појачувачот VAX 020

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2016

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за мерење на содржина на инхибитор во трансформаторски масла во МЕПСО

Производител Thermo Scientific

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на CENTRIX MEGGER -МЕРНА КОЛА ЗА ВН КАБЛИ и обука во ЕВН Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло во Макител Охрид

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ХЕЦ Маврово - Вруток

Производител Morgan Schaffer

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Shaffer Calisto 2 во ХЕЦ Маврово - Вруток

Производител Morgan Schaffer

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло за прекинувачи ЕВН Македонија

Производител NYNAS

Nyswitcho 3X

 

 

 

 

 

 

 

 

Редовни испораки трафо масло Nytro Lyra X во Македонски Железници

Производител NYNAS

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло во Макител Охрид Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово

Производител Morgan Schaffer

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 10XN во Цементара Усје

Производител NYNAS

Nytro 10XN

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трансформаторско масло NYNAS Nytro Lyra X во САСА

Производител NYNAS

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамковен договор за 3 фазни инструменти за испитување заштита (3 струи и 4 напони ) во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на масло за прекинувачи Македонски Железници

Производител NYNAS

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на масло за прекинувачи Nynas Nyswitcho 3X во Мепсо

Производител NYNAS

Nyswitcho 3X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ХЕЦ Маврово - Врбен

Производител Morgan Schaffer

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло во Макител Охрид

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ХЕЦ Маврово - Равен

Производител Morgan Schaffer

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Shaffer Calisto 2 во ХЕЦ Маврово - Вруток

Производител Morgan Schaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло за прекинувачи ЕВН Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за високонапонски испитувања на заштитни средства MEGGER HPG 50 во Технички институт Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло во Макител Охрид Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ЕЛЕМ РЕК Битола Рудник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункционални тестери Megger MFT 1835 во Технички институт Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 10XN во БЕГ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструменти за испитување на отпорност на изолација Меггер БМ15 Раде Кончар Сервис

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на масло за прекинувачи Nynas Nyswitcho 3X во Мепсо

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Рамковен договор за испорака на 3 инструмент за испитување заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ТЕТО Скопје

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункционални тестери Меггер МЕПОС Кавадарци.

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Редовен сервис на Мерна кола Megger Centrix за локација на дефект на кабли во ТМ Штип

Производител MEGGER

 

 

 

Рамоковен договор за испорака на Меггер тестери на напон за сите подружници во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

Рамковен договор за испорака на рачни инструменти за мерење на отпор на контакти на прекинувачи со 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на 10кВ тестер на изолација Megger Mit 1025 и обука во Фени Кавадарци

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на систем за примарно испитување со струја до 5000А и обука во ФЕНИ Кавадарци

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Мегаом Скопје

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на тестер на изолација MEGGER MIT и обука во Krin KG Prilep

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макстил

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервис на инструмент за испитување заштита Сверкер 780 ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија (рамковен договор за сите Електрани)

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамковен договор за испорака на локатори на траса на кабли и обука во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕВН Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамковна испорака по сите подружници во ЕВН Македонија на инструменти за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 и обука во EVN Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на гасни анализатори МСА во Технички институт Неготино

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Бучим Радовиш

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Испорака на и обука за Меггер инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла во Технички институт Неготино

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на систем за испитување на релејна заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Сервис на мерна кола за локација на дефект на кабли MEGGER R30 EVN Makedonija

Производител MEGGER

 

 

 

 

Инсталација мониторинг систем Morgan Schaffer Calsito 2 во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово

 

 

 

 

 

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункционален тестер на електрични инсталации MEGGER MFT Технички институт Неготино

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

Сервис на мерна кола MEGGER R30 EVN Makedonija

Производител MEGGER

 

 

 

 

Испорака на 5кВ тестер на изолација MEGGER Mit 525, MEGGER KF Lab i MEGGER OTS 80 и обука во Рудник ,, Бучим"

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro Taurus во ТЕТО Скопје

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мерна опрема за испитување кабли Megger во FX3X

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

Редовен сервис на Мерна кола Megger Centrix за локација на дефект на кабли во ТМ Штип

Производител MEGGER

 

 

 

 

Испорака на Меггер тестери на напон во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

Испорака на 240A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на тестери на напон Megger во СпектарТермо

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за локација на цевки и кабли Vivax Metrotech Vloc2Pro во Геопроект

Производител Vivax

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Мегаом Скопје

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за мерење на преодни отпори на контакти MEGGER MOM2 и обука во Мали Хидроелектрани на Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro Lyra X во Макстил

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за испитување заштита Сверкер 780 Елкоинг Струмица

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за напонски испитувања на кабли Megger VLF Sin 34 во ИТИС Скопје

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на локатори на траса на кабли Vivax Vloc 2 Pro и обука во ЕВН Македонија

Производител VIVAX Metrotech

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на масло за прекинувачи Nyswitcho 3X во ЕВН Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Повеќекратни испораки на инструменти за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 и обука во EVN Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro Taurus Makitel Охрид

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на гасни анализатори МСА во Технички институт Неготино

Производител MSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Бучим Радовиш

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Повеќекратни испораки на и обука за Megger CSU 600 инструмент за примарно испитување во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro Lyra X во Раде Кончар Сервис

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на систем за испитување на релејна заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕВН Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Редовен сервис на мерна кола за локација на дефект на кабли MEGGER R30 EVN Makedonija

Производител MEGGER

 

 

 

 

Инсталација мониторинг систем Morgan Schaffer Calsito 2 во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово Равен

Производител MEGGER

 

 

 

 

Испорака на струјни клешти по рамковен договор во САСА

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калибрација на инструмент за мерење на отпор на намотки Adwel (Iris Power ) за МЕПСО

Производител IRIS POWER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Калибрација на инструмент за одредување на точка на палење Petrotest PM4 automatic за МЕПСО

Производител Petrotest

 

 

 

 

Калибрација на инструмент за испитување на влага во масло Megger KF Lab во Мепсо

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

Калибрација на инструмент за одредување на напон на пробојност Мegger OTS 100AF за Мепсо

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ХЕЦ Маврово - Врбен

Производител Morgan Schaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макител Охрид

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ХЕЦ Маврово - Равен

Производител Morgan Schaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Shaffer Calisto 2 во ХЕЦ Маврово - Вруток

Производител Morgan Schaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло за прекинувачи ЕВН Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за високонапонски испитувања на заштитни средства MEGGER HPG 50 во Технички институт Македонија

Производител MEGGER

Про

 

спект

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макител Охрид Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори Morgan Schaffer Calsito 2 во ЕЛЕМ РЕК Битола Рудник

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункционални тестери Megger MFT 1835 во Технички институт Македонија

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во БЕГ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструменти за испитување на отпорност на изолација Меггер БМ15 Раде Кончар Сервис

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на масло за прекинувачи Nynas Nyswitcho 3X во Мепсо

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за испитување заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ТЕТО Скопје

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункционални тестери Меггер МЕПОС Кавадарци.

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Редовен сервис на Мерна кола Megger Centrix за локација на дефект на кабли во ТМ Штип

Производител MEGGER

 

 

 

 

Испорака на Меггер тестери на напон во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

Испорака на 240A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на 10кВ тестер на изолација Megger Mit 1025 и обука во Фени Кавадарци

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на систем за примарно испитување со струја до 5000А и обука во ФЕНИ Кавадарци

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Мегаом Скопје

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на тестер на изолација MEGGER MIT и обука во Krin KG Prilep

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макстил

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервис на инструмент за испитување заштита Сверкер 780 ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на локатори на траса на кабли Vivax Vloc 2 Pro и обука во ЕВН Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕВН Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструменти за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 и обука во EVN Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на гасни анализатори во Технички институт Неготино

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Бучим Радовиш

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

Испорака на и обука за Меггер инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла во Технички институт Неготино

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на систем за испитување на релејна заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Сервис на мерна кола за локација на дефект на кабли MEGGER R30 EVN Makedonija

Производител MEGGER

 

 

 

 

Инсталација мониторинг систем Morgan Schaffer Calsito 2 во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово

Производител Morgan Schaffer

 

 

 

 

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункционален тестер на електрични инсталации MEGGER MFT Технички институт Неготино

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

Сервис на мерна кола MEGGER R30 EVN Makedonija

Производител MEGGER

 

 

 

 

Испорака на 5кВ тестер на изолација MEGGER Mit 525 Рудник ,, Бучим"

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на 5кВ тестер на изолација МИТ 525 Апаве Скопје

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕМО Охрид

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за испитување релејна заштита со 3 струи и 4 напони Сверкер 900 и обука во ИТИС Скопје

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис Скопје

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на 15кВ тестер на изолација Megger S1-1568 во ИТИС Скопје

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за локација на дефект на далеководи од Megger на ТМ Штип и обука во ЕВН Штип

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за локација на дефект на плашт MEGGER ESG NT во ТМ Штип и обука во Ветерен парк Богданци

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА

Производител NYNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за предлокација на дефект на плашт MEGGER MFM10 на ТМ Штип и обука во ветерен парк Богданци

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Југохром

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за мерење преодни отпори на контакти Megger MOM2 и обука во EVN Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макител Охрид

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Континуирана испорака на струјни клешти рудник Саса

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на OTS 80 PB инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла во Рудник ,, Бучим"

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Сервис на тестер за испитување на релејна заштита FREJA 300 во EЛЕМ Македонија

Производител MEGGER

Проспект Megger Freja

 

 

 

Испорака на тестер за одредување на влага во масла Megger Kf Lab Рудник ,, Бучим"

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

Испорака на 240A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во АД Окта Македонија

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

 

 

Испорака и обука за тестер на отпорност на изолација S1-1068 А.Д.МЕПСО

Производител MEGGER

Проспект S1-1068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕМО Охрид

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

 

Испорака и обука на мултифункциски тестер за испитување на електроинсталации MFT1835 во Фидко Скопје

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

Испорака на клешта за испитување на отпорност на заземјување DET14C во ИТИС Скопје

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

Испорака на OTS 80 PB инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла и обука во Рудник ,, Бучим"

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Завар Скопје

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

Испорака на инструмент за испитување на квалитет на енергија PQA 1000 и обука во ТМ Штип

 

 

Производител SEBA KMT

Проспект

 

 

 

 

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

Обука за тестер за одредување на влага во масла KFLAB Рудник ,, Бучим"

Производител MEGGER

Проспeкт

 

 

 

 

Испорака на мултифункциски тестер за испитување на електроинсталации MFT1835 во АPAVE SEE Скопје

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за иситување на диелектрични загуби CB100 во Технички Институт Неготино

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за испитување на прекинувачи МЕГГЕР Егил во Технички Институт Неготино

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на инструмент за испитување oтпорност на намотки на трансформатори MTO210 Технички Институт Неготино

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

Испорака на мултифункциски тестер за испитување на електроинсталации MFT1835 Технички Институт Неготино

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макител Скопје

Производител NYNAS

Nytro 4000X

 

 

 

 

Инструмент за испитување на кабли VLF Sinus 34

Производител SEBA KMT

Проспект

 

 

 

 

 

Демонстрација на инструмент за испитување на релејна заштита SVERKER 900

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

Демонстрација и обука на инструмент за испитување диелектрични загуби CB100

Производител MEGGER

Проспект

 

 

 

 

 

Демонстрација и обука на инструмент за испитување на трансформаторски однос TTR310

 

Производител MEGGER

 

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 1-ВА ПОЛОВИНА ОД 2013

 

 

Испорака на најреволуционерниот и најнапреден систем за испитување на кабли.

Производител SEBA KMT

Centrix

 

 

 

Сервис на мерна кола R30 EVN Македонија

Производител SEBA KMT

SEBAKMT R30

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправка на ударен генератор SWG 1750 во ЕЛЕМ РЕК Битола

Производител SEBA KMT

SEBAKMT SWG1750

 

 

 

 

 

Испорака на тестер на мегаомметар Мали Хидро Електрани (БРАКО )

Производител MEGGER

MEGGER MIT 515

 

 

 

Опрема за испитување на кабли (земјен микрофон ) EVN Македонија

Производител SEBA KMT

SEBAKMT Digiphone +

Испорака на трафо масло Y3000 БУЧИМ Рудник

Производител NYNAS

Y3000

Мултифункционален калибратор Арчелор Митал

Производител MARTEL

DCM1410

Испорака трафо масло Nytro Lyra X ЕМО Охрид

Производител NYNAS

Nytro Lyra X

Испорака на мегаоммeтар ЕВН Македонија

Производител MEGGER

MEGGER MIT 515

Обука на високонапонски тестер на изолација Мали Хидро Електрани

Производител MEGGER

 

Испорака и обука за инструменти за откривање на подземна траса на кабли, кабел од група кабли

Производител SEBA KMT

VLOC 2 Pro

Испорака на трафо масло ФУКС МАК

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на инструмент за испитување на релејна заштита ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје

Производител MEGGER

Sverker 750

 

 

Испорака на високопрецизен мултиметар ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје

 

Испорака на мултифункционален калибратор ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје Факултет Загреб Хрватска (TEMPUS project)

Производител TRANSMILLE

3050A

Испорака на калибратор ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје

Производител Calmet

 

Испорака на високопрецизен компаратор за енергија ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје

Производител ZERA GmbH

COM3003

Испорака на високопрецизни отпорнички стандарди за калибрација ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје

Производител IET Labs

 

Испорака на високопрецизни капацитивни стандарди ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје

Производител IET Labs

 

Испорака на цистерна трафо масло Nytro Lyra X Раде Кончар Сервис Скопје

Производител NYNAS

Y3000

 

 

Испорака на високопрецизен мултиметар ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Zagreb (TEMPUS PROJECT)

Испорака на калибратор ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Zagreb (TEMPUS PROJECT)

Производител Calmet

 

 

 

 

 

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ 1-ВА ПОЛОВИНА ОД 2012 година

 

 

 

 

 

 

 

Инсталација на систем за мониторинг на растворени гасови во трансформатор во РЕК Битола Рудник

Производител Morgan Schaffer

Calisto2 дијагностички систем за мониторинг

 

 

 

Направен склад на залиха на NYNAS трансформаторски масла во Македонија за подобра логистичка подршка.

Производител NYNAS

Y3000

Услужно испитување на генератор од РЕК Битола во ФОД Новаци - Испитување на флукс на ротор со TF probe IRIS POWER

Производител IRIS POWER

TF Probe

Обука за испитување кабли ЕВН

Производител SEBA KMT

Производител MEGGER

Испорака на трафо масло Nytro Taurus ЕМО Охрид

Производител NYNAS

NYTRO TAURUS

Испорака Трафо масло Сеча 96 Скопје

Производител NYNAS

Nytro Lyra X

Демонстрација на мерна кола ЕВН Македонија

Производител SEBAKMT

CENTRIX

Испорака на мегаомметри ЕВН Македонија

Производител MEGGER

BM15

Демонстрација на мерна кола РЕК Битола

Производител SEBA KMT

Centrix

Испорака и обука за инструмент за испитување на пробојност на трафо малсо РЕК Битола

Производител MEGGER

OTS80PB

Испорака и обука за инструмент за мерење на влага во трафо масло во МЕПСО АД

Производител MEGGER

KF Lab

Испорака на трафо масло Тето Скопје

Производител NYNAS

NYTRO10XN

Nytro Taurus

Испорака на трафо масло МАКСТИЛ

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на опрема за испитување трансформатори ЕВН Скопје

Производител MEGGER

TTR 310 , MTO210, MIT 520

Испорака на трафо масло РЕК Битола,

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на трафо масло Енергетика Скопје

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на трафо масло ХЕЦ Маврово

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на трафо масло ЕВН Македонија

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на трафо масло РЕК Осломеј

Производител NYNAS

Y3000

Испорака на мегаомметри ЕВН

Производител MEGGER

MIT 520

S1554

Испорака на трафо масло РадеКончар Сервис Скопје

Производител NYNAS

Nytro LyraX

Испорака на трафо масло ЕМО Охрид

Производител NYNAS

Y3000

 

 

 

 

 

 

Постари позначајни референци и опрема во Македонија

 

 

Најголемиот број од нови трансформатори кои се испорачуваат во Македонија се испорачуваат со трансформаторски масла high grade од палетата на NYNAS како прв и најдобар избор на производителите на трансформатори .

Мерни коли за испитување кабли од SEBAKMT вкупно 5 се наоѓаат во ЕВН и РЕК Битола. Сите мерни коли за испитување кабли во Македонија се од SEBAKMT

Машини за обработка на трафо масло Micafil се користат во ЕВН, РЕК Битола, МЕПСО

Испораки трафо масло NYNAS МЕПСО

Испораки трафо масло и масло за прекинувачи NYNAS Бучим Радовиш

Најголемиот број трансформатори кои се испорачани во Македонија во минатиот век се испорачни со Y3000 специјално развиено трансформаторско масло за пазарот на Југославија со исклучително добри својства- од производителот NYNAS .

Испорака и обука за микроомметар за индуктивни објекти Tettex 2291 РЕК Битола

Испораки трафо маслои масло за прекинувачи NYNAS ЕЛЕМ (сите подружници - годишни потреби)

Опрема за испитување парцијални празнења на генератор од IRIS POWER се инсталирани на сите генератори во Македонија во ХЕЦ Врбен , ХЕЦ Вруток, ХЕЦ Равен, РЕК Битола, РЕК Осломеј, Хец Тиквеш, ХЕЦ Шпилје, ХЕЦ Глобочица

Опрема MEGGER за испитување трансформаторски масла во МЕПСО АД

Опрема за испитување влага во хартиена изолација од трансформaтор Tettex RVM REK Bitola

Опрема TETTEX за испитување мотори и генератори во ФЕИТ Скопје

Испораки трафо масло ЕЛЕМ (сите подружници - годишни потреби)

Опрема TETTEX за испитување трансформатори во ФЕИТ Скопје

Опрема MEGGER за испитување трафо малса во ЕМО АД

Опрема TETTEX за испитување трансформатори во испитна станица ЕМО

Опрема за испитување трансформатори MEGGER во МЕПСО АД

Испораки трафо масло ЕМО Охрид

Испораки трафо масло Раде Кончар сервис

Испораки опрема за испитување трансформаторски масла Скопски легури

Испорака калибратори Алкалоид

Надградба и ревитализација на Микафлуид машина за обработка на трафо масло во МЕПСО АД

Испораки на трафо масло МАКСТИЛ

Испорака на ABB Micafluid РИП изолатори РЕК Битола и Енергетика