НОВОСТИ

 

Испорака на локатор на траса за подземни инсталации Megger Easyloc во ХЕЦ МАВРОВО

Испорака на тестер на изолација Megger MIT1025 во ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА НЕГОТИНО

Испорака на мултиметри Megger AVO835 во ХЕЦ МАВРОВО

Испорака на систем за длабоко празнење на батерии со опција за мониторинг на келии Megger Torkel BVM во МЕПСО

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во МЕПСО( инсталации на 400KV трансформатори во Скопје

Дуброво TR1

-Дуброво TR2

Конекција на сигнали од мониторинг и аларми во Skada

Битола

Редовни испораки на NYNAS Dystro трансформаторски масла во МАКИТЕЛ

Испорака на инструменти за мерење на напон Megger TPT 320 во сите КЕЦови во ЕВН

Испорака на инструменти за мерење на должина на кабел во сите КЕЦ-ови во ЕВН

Поправка на систем за локација на траса на кабли за ТМ ШТИП Megger Fl10 Испорака на ударен генератор за локација на дефекти на кабли и напонски испитувања Megger SWG1750 во ЕЛЕМ

Испорака на систем за детекција на геометриски поместувања на јадро и намотки во трансформатори и останати физички поместувања на трансформатори Megger Frax 101 with calibrator

Испорака на трансформаторски масла NYNAS во ПЕЛИСТЕРКА

Редовен сервис на мерна кола за испитување на кабли Megger Centrix во ЕВН

Испорака на тестер на изолација Megger MIT1025 во ХЕЦ МАВРОВО

Испорака на трансформаторски масла NYNAS 4000 X во рудник БУЧИМ Радовиш

Испорака на тестер на заземјување Megger Det4tcr2 во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на систем за анализа на прекинувачи Megger TM1760 во МЕПСО

Испорака на систем за локација на дефекти на Високонапонски кабли и напонски испитувања на кабли во РЕК Битола. -

Испорака на систем за испитување на шпунгли и мотори за навивање на прекинувачи Megger B10E во МЕПСО

Испорака на инструмент за мерење пробојност на трансформаторски масла Megger OTS80PB во ЕВН

-Испорака на трансформаторски масла за сервис на регулациони склопки NYNAS 4000X и NYNAS NYTRO 10XN во КОНЧАР ИНГ-

Испорака на калибрациони материјали Calgas за гасна хроматографија во МЕПСО

Испорака на 4 инструменти, системи со 3 струи и 4 напони за испитување релејна заштита Megger Sverker 900 advanced на сите служби во ЕВН Македонија

Редовни испораки на трафо масло NYNAS Lyra X во РАДЕ КОНЧАР

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2018

Испорака на систем за испитување на релејна заштита Megger Sverker 900 во ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА НЕГОТИНО

Сервис на системи за испитување заштита Megger Sverker 780 , Megger Sverker 750 во ЕВН

Испорака на инструменти за мерење на напон во СПЕКТАР ТЕРМО

Испорака на NYNAS LYRA X трафо масло во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на инструмент за мерење пробојност на трансформаторски масла Megger OTS во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на NYNAS LYRA X трафо масло во КОНЧАР СЕРВИС

Испорака на Megger MIT 515 тестер на изолација во сите КЕЦ-ови во ЕВН

Испорака на систем за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 во сите КЕЦ-ови во ЕВН-

Испорака на мултиметри Megger AVO 410 во МАКСТИЛ

Испорака на струјни клешти Megger DCM 340 во МАКСТИЛ

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло во МЕПСО

Испорака на систем за мерење на отпор на контакти на VN прекинувачи, заварени споеви, собирници во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

-Испорака на тестер на изолација Megger MIT 515 во рудник САСА -

Испорака на трафо масло NYNAS NYTRO 10X во ЦЕМЕНТАРА-

Испорака на систем за испитување на батерии со длабинско празнење Megger Torkel 950 во БЕНИНГ ПСАМ-

Испорака на трансформаторско масло NYNAS NYTRO 4000X во РЕК Битола-

Испорака на двоканален анализатор на влага во хартиена изолација на трансформатори Megger IDAX 3000 S во МЕПСО

Испорака на систем за испитување на делта и изолација со висок напон и покачувач за мерење на влага во хартиена изолација Megger VAX 020 во МЕПСО

Извршени обуки за Megger IDAX инструменти во МЕПСО

-Испорака и upgrade на систем за испитување на релејна заштита Megger FREJA 300 во МЕПСО-

Испорака на систем за испитување на релејна заштита (примарно и секундарно) Megger Sverker 780 и систем за испитување на релејна заштита 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 во МЕПСО-

Испорака на трафо масло NYNAS Taurus во МАКИТЕЛ

Испорака на инструменти за мерење на должина на кабли Megger TDR900 во ЕВН

Испорака на системи за испитување на заземјување Megger Det 4tcr2 во сите КЕЦ-ови во ЕВН

Испорака на тестер на заземјувањеMegger DET 14C во МИК

Испорака на систем за испитување на заштита Megger Sverker 780 во ЕМС

Извршени тренинзи во Албанија за Megger OTS, Megger MIT, MEGGER Torkel , Megger BVM -

Извршени тренинзи во Косово за Megger HPG, Megger  Ingvar , Megger DLRO

Испорака на Megger Delta 4000 Кончар Сервис-

Испорака на трансформаторско масло NYNAS LYRA X во МАКСТИЛ/p>

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2017

Испорака на 6 канален систем за мерење на отпорност на намотки на трансформатори Megger MTO 330 во МАКИТЕЛ

Испорака на систем за испитување длабоко празнење на батерии со мониторинг на напон на келии Megger Torkel BVM во ЕВН

Испорака на трафо масло NYNAS 4000 X во АГРОМА-

-Испорака на систем за електростатски испитувања GMC Profitest MXTRA во КОСТАЛ

Испорака на трафо масло NYNAS Lyra X во МАКСТИЛ Испорака на трафо масло NYNAS 4000 X во БУЧИМ Радовиш Испорака на трафо масло NYNAS 4000 X во КОНЧАР СЕРВИС Испорака на трафо масло NYNAS Taurus во МАКИТЕЛ Испорака на трафо масло NYNAS 4000X во ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

Испорака на систем за детекција на геометриски поместувања на јадро и намотки во трансформатори и останати физички поместувања во трансформатори Megger FRAX 99  

Испорака на инструмент за мерење на прашина MET One во СЛОБОДА

Испорака на системи за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 во сите КЕЦ-ови на ЕВН

Испорака на инструменти за мерење напон Megger TPT 320 во сите КЕЦ-ови на ЕВН

Испорака на инструменти за мерење на отпорност на контакти на прекинувачи Megger MOM2 во ЕВН

Испорака на мерна кола Megger R30 FX3X

Испорака на системи за примарно испитување со примарни наизменични струи Megger CSU во ЕВН

Испорака на систем за испитување на локација на дефекти на кабли Megger Digiphone во МЕПOС-

Испорака на мултифункционален тестер Megger MFT 1835 во СЛОБОДА

Испорака на трафо масло NYNAS Nyhib 10 во КОНЧАР СЕРВИС

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2016

Испорака на инструмент за мерење на содржина на инхибитор во трансформаторски масла во МЕПСО Производител Thermo Scientific Проспект

Испорака на CENTRIX MEGGER -МЕРНА КОЛА ЗА ВН КАБЛИ и обука во ЕВН Македонија

Испорака на трафо масло во Макител Охрид Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово – Вруток

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Вруток

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло за прекинувачи ЕВН Македонија Производител NYNAS N yswitcho 3X

Редовни испораки трафо масло Nytro Lyra X во Македонски Железници Производител NYNAS

Испорака на трафо масло во Макител Охрид Македонија Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово

Испорака на трафо масло Nytro 10XN во Цементара Усје Производител NYNAS N ytro 10XN

Испорака на трансформаторско масло NYNAS Nytro Lyra X во САСА Производител NYNAS

Рамковен договор за 3 фазни инструменти за испитување заштита (3 струи и 4 напони ) во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на масло за прекинувачи Македонски Железници Производител NYNA91/p>

Испорака на масло за прекинувачи Nynas Nyswitcho 3X во Мепсо Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Врбен

Испорака на трафо масло во Макител Охрид Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Равен-

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS N ytro 4000X

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Вруток

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло за прекинувачи ЕВН Македонија Производител NYNAS

Испорака на инструмент за високонапонски испитувања на заштитни средства MEGGER HPG 50 во Технички институт Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло во Макител Охрид Македонија Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ЕЛЕМ РЕК Битола

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS N ytro 4000X

Испорака на мултифункционални тестери Megger MFT 1835 во Технички институт Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 10XN во БЕГ Македонија Производител NYNAS

Испорака на инструменти за испитување на отпорност на изолација Меггер БМ15 Раде Кончар Сервис

Испорака на масло за прекинувачи Nynas Nyswitcho 3X во Мепсо Производител NYNAS

Рамковен договор за испорака на 3 инструмент за испитување заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ТЕТО Скопје Производител NYNAS

Испорака на мултифункционални тестери Меггер МЕПОС Кавадарци. Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА Производител NYNAS

Редовен сервис на Мерна кола Megger Centrix за локација на дефект на кабли во ТМ Штип Производител Megger

Рамковен договор за испорака на рачни инструменти за мерење на отпор на контакти на прекинувачи со 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на 10кВ тестер на изолација Megger Mit 1025 и обука во Фени Кавадарци Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис Производител NYNAS

Испорака на систем за примарно испитување со струја до 5000А INGVAR и обука во ФЕНИ Кавадарци Производител Megger П роспект

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Мегаом Скопје Производител NYNAS

Испорака на тестер на изолација MEGGER MIT и обука во КРИН КГ ПРИЛЕП Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макстил Производител NYNAS

Сервис на инструмент за испитување заштита Сверкер 780 ЕВН Македонија Производител Megger

-Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија (рамковен договор за сите Електрани) Производител NYNAS

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕВН Македонија Производител NYNAS

Рамковна испорака по сите подружници во ЕВН Македонија на инструменти за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 и обука во EVN Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Испорака на гасни анализатори МСА во Технички институт Неготино

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Бучим Радовиш Производител NYNAS

Испорака на и обука за Меггер инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла во Технички институт Неготино Производител Megger Проспект-

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Испорака на систем за испитување на релејна заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Сервис на мерна кола за локација на дефект на кабли MEGGER R30 ЕВН Македонија Производител Megger Инсталација мониторинг систем во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија Производител Megger

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2015

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Врбен

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макител Охрид Производител NYNAS N ytro 4000X

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Равен

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ХЕЦ Маврово - Вруток

Испорака на NYNAS Nyswitcho 3X масло за прекинувачи ЕВН Македонија Производител NYNAS

Испорака на инструмент за високонапонски испитувања на заштитни средства MEGGER HPG 50 во Технички институт Македонија

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макител Охрид Македонија Производител NYNAS

Инсталација на систем за мониторинг на трансформатори во ЕЛЕМ РЕК Битола Рудник

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

-Испорака на мултифункционални тестери Megger MFT 1835 во Технички институт Македонија

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во БЕГ Македонија Производител NYNAS N ytro 4000X

Испорака на инструменти за испитување на отпорност на изолација Меггер БМ15 Раде Кончар Сервис

Испорака на масло за прекинувачи Nynas Nyswitcho 3X во Мепсо Производител NYNAS N ytro 4000X

Испорака на инструмент за испитување заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ТЕТО Скопје Производител NYNAS N ytro 4000X

Испорака на мултифункционални тестери Megger во МЕПСО Кавадарци.

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА Производител NYNAS

Редовен сервис на Мерна кола Megger Centrix за локација на дефект на кабли во ТМ Штип Производител Megger

Испорака на Меггер тестери на напон во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на 240A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на 10кВ тестер на изолација Megger Mit 1025 и обука во Фени Кавадарци Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис Производител NYNAS

Испорака на систем за примарно испитување со струја до 5000А INGVAR и обука во ФЕНИ Кавадарци Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Мегаом Скопје Производител NYNAS

Испорака на тестер на изолација MEGGER MIT и обука во КРИН КГ ПРИЛЕП Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Макстил Производител NYNAS N ytro 4000X

Сервис на инструмент за испитување заштита Сверкер 780 ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Испорака на локатори на траса на кабли Vivax Vloc 2 Pro и обука во ЕВН Македонија

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕВН Македонија Производител NYNAS

Испорака на инструменти за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 и обука во EVN Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Испорака на гасни анализатори во Технички институт Неготино

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Бучим Радовиш Производител NYNAS

Испорака на и обука за Меггер инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла во Технички институт Неготино

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Испорака на систем за испитување на релејна заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Сервис на мерна кола за локација на дефект на кабли MEGGER R30 ЕВН Македонија Производител Megger

Инсталација мониторинг систем во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија Производител Megger

ДЕЛУМНИ РЕФЕРЕНЦИ И ПРОЕКТИ 2014

Испорака на мултифункционален тестер на електрични инсталации MEGGER MFT Технички институт Неготино Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Сервис на мерна кола MEGGER R30 EVN Makedonija Производител Megger

Испорака на 5кВ тестер на изолација MEGGER Mit 515 во рудник БУЧИМ Радовиш

Испорака на MEGGER KF Lab во рудник БУЧИМ Радовиш

Испорака на MEGGER OTS 80 и обука во рудник БУЧИМ Радовиш

Испорака на 220A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија

Испорака на трафо масло Nytro Taurus во ТЕТО Скопје Производител NYNAS

Испорака на мерна опрема за испитување кабли Megger во FX3X Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ОКТА Производител NYNAS

Редовен сервис на Мерна кола Megger Centrix за локација на дефект на кабли во ТМ Штип Производител Megger

Испорака на Меггер тестери на напон во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на 240A Микро-омметар MOM2 во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на тестери на напон Megger во СпектарТермо

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Раде Кончар Сервис

Испорака на инструмент за локација на цевки и кабли Vivax Metrotech Vloc2Pro во Геопроект Производител Vivax

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Мегаом Скопје Производител NYNAS

Испорака на инструмент за мерење на преодни отпори на контакти MEGGER MOM2 и обука во Мали Хидроелектрани на Македонија

Испорака на трафо масло Nytro Lyra X во Макстил Производител NYNAS

Испорака на инструмент за испитување заштита Sverker 780 во Елкоинг Струмица

Испорака на инструмент за напонски испитувања на кабли Megger VLF Sin 34 во ИТИС Скопје

Испорака на локатори на траса на кабли Vivax Vloc 2 Pro и обука во ЕВН Македонија Производител VIVAX Metrotech

Испорака на масло за прекинувачи Nyswitcho 3X во ЕВН Македонија Производител NYNAS

Повеќекратни испораки на инструменти за испитување на заземјување Megger DET4TCR2 и обука во EVN Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro Taurus МАКИТЕЛ Охрид Производител NYNAS

Испорака на гасни анализатори МСА во Технички институт Неготино Производител MSA

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во Бучим Радовиш Производител NYNAS

Повеќекратни испораки и обука за Megger CSU 600 инструмент за примарно испитување во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro Lyra X во Раде Кончар Сервис Производител NYNAS

Испорака на систем за испитување на релејна заштита со 3 струи и 4 напони Megger Sverker 900 и обука во ЕВН Македонија Производител Megger

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕВН Македонија Производител NYNAS

Инсталација мониторинг систем во ЕЛЕМ ХЕЦ Маврово Равен Производител Megger

Испорака на струјни клешти по рамковен договор во САСА Производител Megger

Калибрација на инструмент за мерење на отпор на намотки Adwel (Iris Power ) за МЕПСО Производител IRIS POWER

Испорака на трафо масло Nytro 4000X во ЕЛЕМ Македонија Производител NYNAS

Калибрација на инструмент за одредување на точка на палење Petrotest PM4 automatic за МЕПСО Производител Petrotest

Kалибрација на инструмент за испитување на влага во масло Megger KF Lab во Мепсо Производител Megger

Калибрација на инструмент за одредување на напон на пробојност Мegger OTS 100AF за Мепсо Производител Megger