ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИ МАСЛА

 

 

 

 

 

Myrkos Инструмент за анализа на растворени гасови во трансформаторски масла. По лабараториска IEC метода - преносен и лабараториски инструмент за

комплетна гасна хроматографија.

Проспект

Линк Morgan Schaffer

 

 

OTS инструмент за испитување напон на пробојност на трансформаторски масла.

Проспект

Линк Megger

 

 

 

 

Инструмент за испитување боја на транформаторски масла.

Проспект

Линк Micafluid

 

 

VZ 212A инструмент за ONLINE мерење растворени гасови и вода на машина за обработка трафо масло.

Проспект

Линк Micafluid

 

 

 

 

KF 875 i KF LAB инструменти за одредување влага во трансформаторски масла.

Проспект

Линк Megger

 

VZ 220 инструмент за испитување tg Delta на трансформаторски масла. По важечки

IEC стандарди со и без ќелија за загревање. Можност за мерење онлине при обработка на масло со дополнителна сонда.

Проспект

Линк Micafluid