ОПРЕМА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА РЕЛЕИ

 

 

 

 

ТЕСТИРАЊЕ НА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА

 

Повеќе од 60 години искуство на Megger во опрема за тестриање на релејна заштита. Најпродаваниот инструмент во светот за тестирање на релејна заштита е MEGGER

 

FREJA 400

 

 

Најсовремен систем за тестирање на сите типови на релејна заштита со три струјни генератори 30A на 200VA односно краткотрајни 60A/300VArms по фаза и четири напонски генератори сместени во робусно куќиште со локална интерфејс контрола од голем екран осетлив на допир. Инструментот доаѓа комплетен со сите софтверски модули кои кај конкурентните производи доаѓаат како дополнителна опрмеа. Во различни конфигурации системот може да обезбеди макс 3 струи по 120А (Фреја 409 во трофазна конфигурација ) односно 9 сруи со конвертирање на напонските канали во струјни (за тестирање на најновите микропроцесорски релеи за кои се потребни повеќе струи за тестирање. Инструментот има и варијабилно ДЦ напојување 5-250 V на 100 W- 4A и до 4 напонски излези (Фреја 406, 409 ) до 300 В со 120ВА. Кај Фреја 406 и 409 3 од овие напоснки канали може да се конвертираат во струјни.

Бинарни влезови и излези и ИЕЦ 61850 порт за конектирање со бус од IEC потстаница или за тестирање на IEC 61850 уреди

 

FREJA WIN е целосно функционален програм кој е еднаков на најобемните софтверски модули кои како опција се достапни во конкурентните производи (овде добивате се во основната цена ) кој е отворена алатка за олеснување на работата на персоналот со можност за внесување слики за изведување на конекции за операторите. Во прозорот за избор на секвенци можете засебно да ги менувате сите параметри кои барате да ги генерира уредот. Може да имате до 25 различни секфенци, пред грешка, грешка 1, пред грешка, грешка 2 пред грешка грешка 3 итн ) Ова е посебно погодно за тестирање на релеи со автозатварање или моторна заштита. Исто така е возможно да генерирате со 25ти хармоник.

 

Freja со GOOSE опција со Megger GOOSE Configurator софтверот може да се користи за тестирање и комисионирање на уреди по IEC 61850

LINK FREJA 400

 

MEGGER SMRT 410

 

 

Megger SMRT 410 е најмалиот, најлесен робусен, конфигурабилен ( број на канали ) тестер на релејна заштита. Целосно конфигуриран системот е помоќен од сите конкурентни производи. Може да се командува преку лаптоп или STVI (smatr touch View interface) голем контолен колор екран остелив на допир. Системот е IEC 61850 компатибилен и модуларен (корисникот може со купување да избере еден број на напоснки или струјни канали, а подоцна по принципот Plug & Play (уклучи и користи ) да додава модули (канали) према сопствените потреби и да ги зголемува можностите на инструментот . ЦЕ цертифициран

 

MEGGER SMRT

 

 

 

 

 

 

 

Megger SMRT 36 се состои од централно куќиште- кутија за напојување, Smart Touch View Interface- команден модул осетлив на допир и AVTS софтвер. За монофазно испитување уредот може да генерира до 180А при снага од 900 VA . Кутијата за напојување може да се конфигурира како извор на 4 напони до 300 V (AC/ DC) . 4 струи до 30 А трајно (односно 60А моментално при снага од 300VA по фаза.Можност за комплетно автоматска работа и можност за испитување на сите типови на постоечки заштитни релеи. Опционо тестопвите може да се вршат и по IEC 61850.

 

Проспект Megger SMRT 36

 

 

 

 

 

 

SVERKER

 

 

 

Речиси сите типови на еднофазна релејна заштита можат да се тестираат со овј инструмент како и трифазна заштита кај која е возможно тестирање фаза по фаза а исто така и релеи кај кои е потребно префрлување на фаза.

 

Проспект Megger Sverker 750 780

 

 

Тестирање IEC 61850 релеи со користење на било кој конвенционален систем за тестирање на релеи. GOOSE тест опрема. GOOSER има 10 бинарни влеза и 10 бинарни излеза. Со нивно користење може симултано да конвертира 20 GOOSE пораки. 2 физички изолирани Ethernet порта низ кој преку фирмверот на инструментот се трансферираат и конвертираат GOOSE пораките и визуелизираат со помош на софтверот.

Проспект Meger Gooser

 

 

 

 

 

Мултифункционален мерач на фазен агол во енергетски системи

-2 канален уред со можност за мерење и за мерење на струја напон и фреквенција и вграден тајмер. Фазниот аголе се мери помеѓу 2 сигнала кои можат да бидат два напони, две струи или комбинација

-калибрација на терен.

Директно мерење на струи до 25 А и напони до 500 В

 

 

 

Проспект Megger PAM 420

 

 

 

 

 

 

Самостоен инструмент или конторлирано од ПЦ FREJA може да тестира диференцијални релеи со 6 струи и речиси секаков тип на заштитни релеи.

 

 

Проспект Megger Freja

 

Преносен 5000 А систем за инјектирање струја на примар. За тестирање системи на заземјување, прекинувачи и струјни трансформатори

Проспект Megger INGVAR

 

Еден инструмент за тестирање на

Релејна заштита (преструјни релеи)

Струјни трансформатори

Прекинувачи

Батерии

Комплетна инсталација (ожичување и контакти ) на горенаведените единици

Megger PCA2