DCM310 и DCM320

DCM310 и DCM320 се идеални струјни клешти за употреба

при инсталации, одржување и проверка на електрични системи.

И двата инструменти мерат струја AC до 400 А.

DCM310 има можност за задржување на максималната

вредност измерена во одреден период. DCM320 има можност

за мерење на напон AC и DC до 600 V и отпор до 20MΩ. Исто така

овој инструмент има зујалица на непрекинатост. Двете струјни

клешти се високо оценети по IEC 61010CAT III 600 V.Проспект

 

Цена од:105 €

 

 

 

 

 

DCM330

 

 

DCM330   Виљушкаст мултиметар - Претставува широко применет инструмент и се користи во домашни и индустриски инсталации за наоѓање на дефект, основни анализи, пуштање во работа на опрема како и во нејзино одржување, машински инсталации. Има можност за мерење на:AC струја до 200 А; Автоматско мерење на АС и DC напон од 0,1 до 1000 V;Мерење на отпор од 0,1 Ω до20 М Ω . Има едно големо централно копче при што се овозможува лесно користење на инструменот. Дизајниран е да издржи пад од 1,22 м без да се оштети. Има заштита CAT III 1000 V и CAT IV 600V. Голем дисплеј за лесно отчитување во тешко достапни локации.Проспект

 

 

Цена од:139 €

 

 

 

 

 

 

DCM340 

 

 

DCM340 е широко применет инструменти идеален за употреба при инсталација, одржување, мониторниг и проверка на AC и DC електрични системи и опрема. Претставува инструмент со најмногу можности за мерењена : АС и DC струја до 600 А; АС и DC напон до 600 V;Отпор до 400 Ω; Фрекфенција до 400 Hz.Големи и јасни цифри на нумерички дисплеј со позадинско осветлување со што може да се користи при слабо осветлени области. Има можност за задржување на минимални и максимални вредности (DC и RMS). Функција за автоматско исклучување. Заштитен е според IEC 61010-1 CAT III 600 V .Проспект

Цена од :195 €

 

 

 

 

 

 

DCM330Е 

 

Инструментот е со мала тежина и лесен за употреба што го прави идеален за во електричната индустрија. Претставува струјна клешта за мерење на струјата на цурење. Има четири опсези: 30 mA( резолуција од 0,01 mA), 300mA, 30A и 300 A. Истотака може да се користи секаде каде што е потребно да се измери струја со опсег до 300 А AC.

Опција за задржување на мерните податоци за места каде што е тешко да се прочитаат податоците. Опција за автоматско исклучување доколку 10 минути не се употребува инструментот. Најголема примена наоѓа во електрични кола со RCD.Проспект

 

 

Цена од:559 €