Опрема за испитување на прекинувачи

 

ТМ 1800 е модуларен систем за анализа на едновременост на прекинувачи но и напредна анализа на вибрација при затварање, мерење на динамички отпор,на прекинувачи. Безбедно мерење без потреба за откажување на заземјувањето од двете страни - Dual Ground system .Анализа на сите типови на прекинувачи произведени до денешен датум . Анализа до 8 контакти по база.

 

 

 

 

 

TM 1800 е најнапредниот компјутеризиран модуларен систем за напредна анализа на различни типови на прекинувачи

 

Проспект Megger TM 1800

 

 

TM 1700 .Модуларен систем (контролиран преку ПЦ или

самостоен уред) кој ги користи некои од најновите техники од понапредниот ТМ 1800 систем за теситрање прекинувачи како

Dual Ground System, Влезните канали за мерење на

едновременост го користат патентираниот систем за

намалување на сметњи Active Interference Suppression

алгоритми за тошно мерење на времињата и во индустриски средини, како и патентираниот Pir (Pre Insertion Resistor ) за високо капацитивни интерферентни струи.

 

Проспект Megger TM 1700

 

 

 

 

 

 

 

Egil претставува сублимат од 25 годишното искуство на Меггер во према за испитување на прекинувачи. EGIL е автоматски анализатор на време и движење за средно и високо напонски прекинувачи.Наменет е за прекинувачи со еден контакт по фаза. EGIL вклучува карактеристики кои вообичаено можат да се најдат на повеќе сложени системи за тестирање, но е дизајниран за да биде помал, поедноставен за користење и помалку скап од другите слични сетови за тестирање. Неговата цена го прави атрактивен за помалите претпријатија и е идеален додатен продукт за оддржување  во големи енергетски компании и компании кои вршат тестирање.

• Погодни за тестирање на времиња и движења на сите прекинувачи со еден главен контакт по фаза
• Eкстремно лесен за употреба и сигурен
• Два одделни временски канали за мерење на помошни контакти
• Aналогни мерни канали за движењето на конверторите или генерални мерења на  напон /струја
• Мерења на статички и динамички отпор со помош на додатокот SDRM201

Проспект Megger Egil

 

 

Caba Win Софтвер за испитување на прекинувачи

 

 

 

• Пре-дефинирани стандардни тестови за брзо и лесно тестирање
• Детална анализа на прекинувачот со точна споредба со историски тест резултати 
• Графички дисплеј на повеќе резултати на мерења вклучувајќи и резултати  од тестирање на времиња  
• Генерирање на извештај со MS Word или List&Label
• Компатибилност со TM1800, TM1600/MA61 и EGIL единици

 

 

 

 

 

 

 

Една инструмент за тестирање на

Релејна заштита (преструјни релеи)

Струјни трансформатори

Прекинувачи

Батерии

Комплетна инсталација (ожичивање и контакти ) на горенаведените единици

Megger PCA2

 

Мерење на отпор на контакти

 

 

 

200 А рачен инструмент за мерење мали отпорности на не индуктивни објекти. Одговара на важечките ИЕЕЕ и ИЕЦ регулативи и норми. . Безбедно мерење без потреба за откачување на заземјувањето од двете страни - Dual Ground system.Автоматски опсег од 1 микро до 1000 мили оми. Блутут комуникација со ПЦ и аудибилна нотификација (pass/fail)

 

Проспект МОМ2