Haefely Test AG е комплетен добавувач на цела високонапонска импулсна тест опрема.

Генератори на импулсен напон

Напредните системи за импулсно тестирање се користат за вршење на тестови на импулс на напон  на HV апарати како енергетски трансформатори, трансформатори на инструменти, разводна опрема, раставувачи, HV кабел итн.
Tестовите се изведуваат со искра (LI), целосни или исечени бранови, и/или префрлувачки импулси (SI) како што е пропишано во релевантните меѓународни стандарди.
Haefely тест генераторите на импулси вклучуваат неколку системи за безбедност, кои обезбедуваат сигурна работа на персоналот и тест објектот.

Со патенетираните кола на префрлување на копензацијата (блокирање на резонантните ефекти помеѓу генераторот и тест објектот) префрлувањето на импулсот може да биде минимизирано и соодветно потиснато. Затоа се избегнуваат пренапоните на високо капацитивните тест објекти.

 

Импулсен напонски генератор на искри "S тип" 

 

 

SGSA имплусниот тест систем  може да се користи за да генерира имплусни напони со симулирање на удари од гром и префрлувачки пренапони.
Етапната енергија е  5 kJ. Max. полнење на напон е  800kV.
Апликациите вклучуваат тестирања според IEC, ANSI/IEEE како и други национални стандарди.
Основниот систем може да биде надограден на различни начини за специјални тестирања и за поголема леснотија при работењето. Голем број на дополнителни кола и компоненти дозволуваат оптимизирање на импулсните тест системи за тестирање на различни видови на високо напонски тест објекти.

 

Проспект

 

Среденонапонски импулсен генератор " Δ тип" 

 

SGDA импулсен тест систем може да се користи за генерирање на импулсни напони со симулирање на на удар од гром и префрлувачки напон.
Етапната енергија е  5 или 10 kJ. Max. полнење на напон е 3MV.
Aпликациите вклучуваат тестирање според ANSI/IEEE како и други национални стандарди. Основниот систем може да биде надограден на различни начини за специјални тестови и за поголема леснотија во работата.
Голем број на дополнителни кола и компоненти овозможуваат оптимизација на импулсните тест системи за тестови на различни видови на високо напонски тест објекти.
Генераторот поради неговата уникатност, модуларност, патентирана структура (телото на генераторот во D форма исто така го формира затворањето за сферата на отворите) совршено прилагоден за транспортирање и лесно поставување. Исто така ја има најниската изградена внатрешна индуктанса.

 

 

Проспект

 

 

Голем nапонски генератор на импулси "V тип" 

 

SGVA импулсен тест систем може да се користи за да генерира импулсен напон со симулирање на удари од гром и префрлувачки напони.
Етапната енергија е до 30 kJ. Max. полнење на напон е до 10MV.
Aпликации опфаќаат тестирање според to IEC, ANSI/IEEE како и други национални стандарди. Основниот систем може да се надогради на различни начини за посебни тестирања и за полесно работење. Голем број на дополнителни кола и компоненти овозможуваат оптимизирање на импулсниот тест систем за тестирање на различни видови на високо напонски тест објекти.
Генераторот е комплетиран со внатрешна скала, платформи и места за чување на дополнителни отпорници за најлесно прилагодување на формата на бранот.

 

 

Проспект

 

 

Разделувачи

 

Надворешно пригушен капацитативен напонски разделувач на импулси 

 

Надворешно пригушениот капацитативен разделувач на импулсни напони CS тип може да се користи за да се измери целосни и импулси пресечени до опашката од гром како и прекинувачки импулси на напонски нивоа до 1MV. 
Напонските раздвојувачи служат симултано како кондензатор на оптоварување за импулсниот генератор. Обезбеден со соодветен дополнителен секундарен дел може да се користи и за AC напонски мерења.

 

 

Проспект

Внатрешно пригушен капацитативен напонски разделувач на импулси

 

Внатрешно пригушениот капацитативен напонски разделувач на импулси на CR тип може да се користи за да измери целосни и импулси пресечени до опашката од молња како и префрлувачки импулси на највисоки напонски нивоа. Овој напонски разделувач служи симултано како кондензатор на оптоварувањата на импулсивниот генератор. 
Обезбедени со соодветен дополнителен секундарен дел исто така може да се користи за AC напонски мерења.

 

Проспект

 

Oптимално пригушен капацитативен импулсивен напонски разделувач  

 

Оптимален пригушен капацитативен импулсивен напонски разделувач од CZ тип може да се користи за да се измери целосни и импулси исечени до опашката како и префрлувачки импулси на напонски нивоа се до највисокото напонско ниво.(Идентичен дизајн како CR тип но со пригушувачки отпорник кај тест објектот наместо разделувачки влез што резултира со помалку рефлексија).
Овој напонски разделувач не може да се користи како кондензатор на оптоварување за импулсниот генератор. Обезбеден со адекватен дополнителен секундарен дел може исто така да се користи за AC напонски мерења.

Проспект

Отпорнички напонски разделувач

 

Отпорничките (со ниска отпорност) напонски разделувачи од R тип се брзи и имаат добри параметри на одзив.Затоа тие нормално се користат за мерења на целосни и импулси на гром пресечени на почетокот или импулсивни напони со  стрмен почетен дел на бранот. 
Времето на одговор на разделувачот е во согласност со IEC 60060. Отпорничките напонски разделувачи се користат кога дополнителна  капацитивност во тест колото не е дозволена поради застој ефектот врз порастот на време.Овој напонски разделувач не може да се користи како кондензатор на оптоварување за импулсниот генератор.

Проспект

 

Универзален напонски делител

 

Пругушен капацитивен универзални напонски разделувачи на RCR типот може да се користат за да мерат целосни и импулси пресечени до опашката од гром како и префрлувачки импулси се до највисоки напони .
Обезбедени со соодветен дополнителен секундарен дел, исто така може да се користи за мерење на AC напони како и за  DC напони благодарејќи на додатната омска паралелена гранка. Овој напонски разделувач служи истовремено како кондензатор на оптоварување за импулсен генератор .

 

Шантови 

 

 

Овие шантови се користат за мерење на импулсни струи во високонапонските тест лаборатории. Измерениот бран облик на струја  може да биде прикажан на дигиталниот мерен инструмент на импулси од Haefely DMI551 или систем за аналаиза на импулси од Haefley како DiAS733 или HiAS743.
Шантовите се состојат од метален цилиндер  со спојка на прирабниците и конектор на коаксијални мерења. Tри стандардни типови на мерења се достапни во зависност на мерната струја. Други типови се достапни на барање.

 

 

Проспект

 

Генераторски контроли

 

 

 

Контролер на импулсен генератор

 

 

Контролерот GC 223 овозможува удобна и фелксибилна контрола на импулсен генераторски систем. 
Инструментот може да биде поврзан со мерна направа на импулси за да формира интегралана контрола и систем за мерење. GC 223 може исто така да биде целосно далечински управуван преку RS 232 интерфејс. 
Единицата поддржува рачна работа како и автоматски тест секвенции.Уредот е првенствено наменет за употреба  автоматски  тестови, кои се контролирани со компјутер. Покрај ова инструментот може да се применува за самостојни импулс генератори, кои не бараат вградено решение.

 

 

Проспект

 

PC контрола на импулсен генератор

 

 

Индустрискиот PC базиран контрол систем е специјално дизајниран за потребите од HV тестирањето на импулси. Системот работи на софтверски пакет базиран на Windows. Активна и пасивна безбедност се спроведува во системот како независни надворешни прекинувачи при итно исклучување,софтверски набљудувачи, графички симболи и информации за статус за брзо разбирање.
Протокол датотека може да се користи за понатамошни калкулации. Протокол датотека може да се користи во ASCI формат кој може да се увезува во повеќе табеларни пресметки или стохастички програми. Извештај на датотека може да биде креиран за понатамошни обработка на податоци

 

Проспект

 

 

Разделувачи на импулси

 

 

Aвтоматски многукратни разделувачи на импулси

 

 

Многукратни  разделувачи на импулси се користат за да се пресечат импулсите на искра на предниот дел и/или на опашката.
Многукратен разделувач на импулс служи симултано како кондензатор за оптоварување на импулс генераторот и овозможува одлична репродуктивност на времето на разделување и не ја нарушува формата на бранот се до точката на разделување.
Сферното растојание автоматски се прилагодува и со него се манипулира со контролите GC 223 и GC 257. Исто така е достапна опција за рачна контрола.

Проспект

 

Хоризонтални & вертикални сферни отвори

 

Tиповите KFS H или KFS V за сферни отвори може да се користат за импулсна, AC и  DC напонска калибрација според  IEC 60052 препорака. Сферите се поставени вериткално или хоризонтално, при што едната е подвижна. Во вертикална верзија подвижната сфера е прилагодена со користење на електричен погон. Во хроизонтална верзија, двете сфери се монтирани на столбови од изолациски материјал што овозможува супернаметнување на импулсни AC и  DC напони. Исто така е возможно да ги користите отворите во коло со максимална вредност. За пресекувањето на импулсите на искра сферните отвори може да бидат опремени со опционален уред за пресекување.

Проспект

 

Инструменти за мерење на импулс

 

Систем за анализирање на импулси со висока резолуција

 

HiAS® 743 е повеќеканален прецизен дигитален систем за анализа на импулси (12bit) од највисоката класа на перформанс. Единицата е дизајнирана како статична верзија. Тоj е најнапреден и докажан систем на пазарот, инсталиран во повеќе од 200 тест лаборатории.
Meрна еваулација и анализа на импулсни напони и струии може да се врши во согласност со сите релевантни стандарди за високо напонски импулсни тестирања. Достапни се автоматска еваулација од импулсните форми, како и рачен евалуациски мод. Голем број на функционалности и алатки за напредно тестирање се интегрирани. Достапи се и дополнителни алатки за софтверска анализа (Пренос и Кохеренција, Cпоредба ) како и   DKD калибрација се достапни.

Проспект

 

Систем за анализирање на импулси со висока резолуција

 

DiAS® 733 е многуканален дигитален систем за анализа на импулси (10bit).Тоа е помала верзија на HiAS системите.Единицата е дизајнирана како статична верзија.
Mерната еваулација и анализа на импулсни напони и струи може да се врши во споредба со сите релевантни стандарди за високо напонско тестирање на импулси. Достапни се автоматска еваулација на импулсните форми, како и рачен мод за еваулација. 
Интегрирани се голем број дополнителни функционалности и алатки за напредно тестирање. DKD калибрација е опционално достапна.

Проспект

Опрема за калибрација

Повторувачки ударен генератор

Повеќекратен пренапонски генератор 482 е компактен, еднофазен, нисконапонски еквивалент на високо напонски импулсивен генератор.
Неговиот широк спектар на апликации вклучува тестирање на модели, изучување на дистрибуцијата на напонот во високо напонски намотки за време на импулсни напонски стресови и предетерминација на струјни параметри на импулсните тест мерења.
Teстовите може да се вршат брзо и сигурно без загрозување на персоналот. Сите импулсни струјни елементи и оттука сите импулсни форми може да бидат ваирани во широки граници со избирачки копчиња.

Проспект

 

Aвтоматски импулсен калибратор  

RIC 422  се користи за надзор и калибрација на систем за мерење на импулси. Највисоко прецизен калибратор кој генерира целосен SI, целосен LI и LI импулси кои се пресечени од напред според соодветните стандарди  IEC 61083 и  IEEE 1122 како и функција на единица чекор и точни DC напони.
Tочноста на секој калибратор може да се проследи наназад до стандардите од PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig / Germany).
Целосен автоматски  4 канален калибратор на систем за анализа на импулс од  Haefely се можни благодарение на далечинскиот интерфејс на RIC и на интегрираниот калибраторски софтвер за контрола HIAS 743, DIAS 733

Проспект

 

Референтен напонски делител

Референтните разделители се дизајнирани за калибрација на напонски разделители во согласност со IEC 60060-1 & 60060-2. 
Tип R се користи за целосни, и импулсни напони кои се пресечени на предниот дел и на опашката. 
Tип RCZ се користи за AC, DC и импулсни напони пресечени на предниот дел или опашката.
Разделувачите се дизајнирани за внатрешна, мобилна работа. Чистиот отпорнички референтен разделувач се состои исто така од надворешен пригушувачки отпорник. 

Проспект

 

Единица со генератор со чекори за калибрација на разделувачи

Единицата со генераторот во чекори емитува повторливи правоаголни пулсеви со време на пораст од < 5 нано секунди користење на D.C.извор 60..300 V. 
Нејзината главна примена е одредување на преносните карактеристики на напонските разделувачи и шантови според IEC 60060-3. 
Исто така може да се користи за мерење на транзиентни пренапон во мрежа за време на прекинувачки операции или куси врски и да се одреди напонската дистрибуција низ кондензатори, отпорници итн., или мерење на нивната само индуктивност. 

Проспект

 

Мерач на сооднос на капацитативен разделител

 Мерачот на однос тип 430 се користи за мерење и проверка на преносниот однос на напонските разделувачи и терминални мрежи. 
Инструментот го мери реалниот преносен сооднос земајќи го во предвид влијанието на околината и вклучувајќи го ефектот на мерниот кабел, кој е особено важен во случај на пригушени капацитивни напонски разделувачи.

Проспект

 

Тестирачки трансформаторски системи

 

Цилиндречен тип на трансформаторски сиситем

Конвенционалните AC тест трансформатори се посебно дизајнирани за тестирање на објекти со среден капацитет. Овие системи се особено погодни за тестови кои бараат стабилен напон дури и ако оптоварувањето се промени под напон (тестови за корона, влажност  &  загадување ) или кога оптоварувањето е индуктивно (индуктивни напонски трансформатори). 
Можноста за натрупување на неколку од овие трансформаторски модули овозможува достигнување на многу високи напонски нивоа со одржување на прифатлив простор .

Проспект

 

Резервоарски трансформаторски системи

Конвенционалните AC тест трансформатори се посебно дизајнирани за тестирање на објекти со среден капацитет. Овие системи се особено погодни за тестови кои бараат стабилен напон дури и ако оптоварувањето се промени под напон (тестови на корона, влага & загадување) или кога оптоварувањето е индуктивно (индуктивни напонски трансформатори). 
Овие системи се исто така квалифицирани за тестови на континуирана должност, со долго траење.

Проспект

 

Трансформаторски системи изолирани со гас

SF6 изолираните тест трансформатори се дизајнирани за тестирање на метално обвиена разводна опрема (GIS) и опрема за подстаници. Конвенционалниот трансформатор може да биде прирабен директно до GIS. Ова го прави тестирањето на таква инсталација можно без да се напојуваат низ воздушна проводна черупка SF6. 
Поради тоа квалитетот на енкапсулизацијата останува ефективна дури и за време на тестирањето што е есенцијално за PD тестови.

Проспект

 

Спојување на кондензатори

Cпојување на Кондензатори & Филтри 

KK и TK сериите на споување на кондензатори се користат како основно оптоварување на резонантен систем, поделба на PD сигнали од висок  напон, мерење на AC напони и намалувачки интерференци од HV страната (KKF тип со дополнителна филтрирачка индуктивност).

Проспект

 

 

Контроли

 

AC Рачен Контролер

Рачниот статичен оперативен терминал OT 276 овозможува рачна, лесна контрола на AC тест систем.
Инструментот е првенствено наменет како ефтино, самостојно решение за мал AC извор, кое не бара вградена контрола.

 

Контрола на AC систем

Статичниот контролер OT 248 овозможува удобна, флексибилна автоматска контрола на AC систем базирана на конвенционален трансформатор или на резонантен тест систем.
OT 248 може исто така да биде далечински управуван преку RS 232 интерфејс . Инструментот поддржува рачно работење и автоматски тест секвенции.
Уредот е наменет првенствено за употреба во автоматски тест простори, кои се контролирани од компјутер. Покрај ова инструментот исто така, може да се примени за самостоен AC извор, кој не бара вградено решение.

Проспект

 

PC контрола на AC систем

Индустрискиот PC базиран контролен систем е специјално дизајниран за потребите на HV AC тестирање. Системот работи на основен Windows оперативен софтверски пакет. Aктивна и пасивна безбедност е имплементирана во системот како независни надворешни прекинувачи за итност, софтверски надзорници, графички симболи и статусни информации за брзо разбирање. Протокол датотеката може да се користи за понатамошни испитувања. Протокол датотеката е достапна во ASCI формат кој може да биде внесен во повеќе табеларни пресметки или стохастични програми. Може да се создаде извештајот за понатамошна обработка на податоци

Проспект

 

 

Генератор на импулсна струја

 

Високо напонскиот тест од Haefely ја нуди SSG линијата на генератори на импулсни струи, која го покрива целиот опсег на примена на импулсна струја и соодветните интернационални стандарди.
Тест системите за тест на импулс на струја се вообичаено системи кои може да се подесуваат во однос на специфичните потреби.