ДИЈАГНОСТИКА НА КАБЛИ

 

ОПРЕМА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА КАБЛИ

 

 

 

ОПРЕМА ЗА ЛОКАЦИЈА НА ТРАСА НА КАБЛИ

За локација на точната траса на кабли се користи метода со електромагнетни бранови . На овој начин со рачен инструмент , се пронаоѓаат и сите извори на електромагнетни бранови но и оние со точна фрекфенција – која ја генерира тон генераторот со што се прави точна локација на трасата на каблите. Понатаму е можно инструментот да ја одреди и длабочинбата на кабелот. Можност за директно приклучивање на сигнал од генератор на проводник од кабел, можност за префаќање со кламп, можност за бесконтактно индуцирање на сигнал во проводник, можност за идентификација на кабел од група кабли со дополнителна сонда, можност за локација на доземен спој на кабел со дополнителна А-Рамка.

 

 

 

SEBA KMT ЛОКАЦИЈА НА КАБЛИ

 

 

 

 

 

 

 

ИСПИТУВАЊЕ НА КАБЛИ -локација на дефект ( преносни системи за локација на дефект, рефлектрометар и АРМ Филтер, земјен микрофон –намирисувач на грешка, ударни генератори , инструменти за прогорување)

 

ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КАБЛИ

 

 

ТЕСТИРАЊЕ НА КАБЛИ (АЦ ДЦ дестирање ВЛФ)

 

ОПРЕМА ЗА ВИСОКОНАПОНСКИ ТЕСТИРАЊА НА КАБЛИ

 

 

 

КАБЛОВСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

 

ОПРЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА КАБЛИ

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

 

ОПРЕМА ЗА ЛОКАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

 

ИСПИТУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

 

 

Haefely KEV Тест завршетоци на кабли до 100kV 

 

 

 

KEV серијата маслено изолирани тест завршетоци на кабли се користат за AC тестирање како и за  PD тестирање на екструдирано изолациски средно напонски кабли. KEV серите се достапни за назначени напони до 100kV.

 

 

Проспект

 

Испитување на високонапонска опрема