ИСПИТУВАЊЕ НА ГЕНЕРАТОРИ

 

Со испитување на генераторот уште во самиот почеток се заштедуваат огормни суми на поправка на поголеми кварови кои можат да следат. Навремено може да се планираат ремонти (врз база на состојбата) и да се прати трендот состојбата на опремата. Искуствата покажуваат дека откривањето на дефектот во најраната фаза реално заштедува 99% во трошоци за поправка на поголем квар кој би се случил.

Со утврдување дека опремата е во добра состојба без воопшто да се исклучи од погон или да се отвори за испитување се заштедуваат значителни трошоци на отварање на опремата и испитување.Се елиминираат дополнителни ризици како заборавање алат во опремата или дополнително оштетување со опасни методи на испитување и слично.

Со користење на соодветна опрема искористеноста на генераторот и евентуални ремонти се пресметува на база на реалната состојба и кондиција на опремата. Со оваа опрема добивате јасна слика за електричната состојба на генераторот, што заедно со механичката состојба (вибрации) треба да се користи за зголемување на доверливоста во опремата, оптимизација на трошоци и ремонти, како и заштита на опремата и на работниците од факторот на човечка грешка при непотребни отварања на опремата и испитување со различни методи.

 

 

 

 

ONLINE Испитување на парцијални празнења - како индикација на состојба на изолација

на статор

Опрема за испитување на парцијални празнења

 

 

OFFLINE Испитување квалитет на изолација на јадро, проверка на изолација помеѓу

лимови на јадрото на генераторот без негово оптоварување со FullFlux (оптоварување

само 4%) и без загревање

Опрема за OFFLINE испитување на квалитет на јадро генератори и големи мотори

 

 

 

ONLINE Испитување на флукс на ротор (како индикација на спој на ротор и помош при дефинирање на вибрации

Опрема за испитување на флукс на ротор

 

 

 

 

 

OFFLINE Испитување на отпор на намотки споредба со фабрички вредности. *

Недостаток на ова мерење се центрифугални сили кои делуваат при вртење на

ротор па од таа причина споевите кои постојат додека се врти роторот може да не постојат во мирување. (Проверете погоре- ONLINE испитување флукс на ротор)

Опрема за испитување на отпор намотки

 

 

OFFLINE испитување на изолација на генератор

Опрема за испитување на изолација

 

 

 

 

 

OFFLINE Испитување на фактор на диелектрични загуби на генератори

Опрема за испитување на фактор на диелектрични загуби

 

 

 

 

 

OFFLINE Испитување на заклинетост на генератори

Опрема за испитување на заклинетост

 

 

OFFLINE DC RAMP Test

IRIS POWER DCR

 

 

OFFLINE Опрема за точна локација на парцијални празнења на статорски намотки

Опрема за испитување корона

 

 

OFFLINE роботска количка за проверка на генератор. Може да се користи со IRIS ELCID I WTD без да се извади роторот од генераторот доколку има доволно физичко растојание.

Опрема за иситување со роботска количка

 

 

ONLINE Испитување на вибрации

Опрема за испитување на вибрации